Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o odlagalištima posle zatvaranja. Upravljanje otpadom se vrši na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja i života ljudi i životne sredine kontrolom i merama smanjenja: zagađenja vode, vazduha i zemljišta; opasnosti po biljni i životinjski svet; opasnosti od nastajanja udesa, požara ili eksplozije; negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti i nivoa buke i neprijatnih mirisa.  U okviru planova upravljanja otpadom izdvajaju se: 

- Lokalni planovi upravljanja otpadom za opštine

- Planovi upravljanja otpadom za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola

- Radni  plan postrojenja za upravljanje otpadom

- Planovi upravljanja otpadom za preduzeća

Proizvođač otpada dužan je da:

- sačini plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada (član 26 Zakona o upravljanju otpadom"Sl. glasnik RS", br. 36/2009).

Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji


Pretraga

Mapa

Pronađite nas:

Mapa