Victoria Consulting pruža usluge iz sledećih oblasti:

A) STANDARDI ZA SISTEME MENADŽMENTA, UNAPREĐENJE POSLOVANJA:

B) UPRAVLJANJE HEMIKALIJAMA I BIOCIDNIM PROIZVODIMA I OBUKE ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE
 
- USLUGE SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE
LICENCIRANA OBUKA ZA PRIPREMU ISPITA ZA STICANJE ZVANJA - SAVETNIK ZA HEMIKALIJE (zvanično odobrenje za realizaciju obuke-škole i organizaciju ispita)

- OBUKA ZA OBNOVU LICENCE SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE - Za savetnike za hemikalije koji se pripremaju da izažu na ispit za obnovu licence savetnika za hemikalije

- ORGANIZACIJA ISPITA (PROVERE ZNANJA) ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE.


C) ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I CIRKULARNA EKONOMIJA:

- Usluge iz oblasti cirkularne ekonomije (obuke, osmišljavanje strategije i poslovnih modela, radionice za Cirkularnu ekonomiju)

- Procena uticaja na životnu sredinu. Izrada studije procene uticaja kao i svih potrebnih zahteva za  (obezbeđujemo za vas svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna u proceduri dobijanja saglasnosti na studiju procene uticaja na životnu sredinu);
- IPPC/Integrisana dozvola (Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja)
- Planovi upravljanja otpadom (planovi za industriju i lokalne samouprave)
- Konsultantske usluge za EKO znak (sertifikacija proizvoda za EKO znak)

-
Priprema dokumentacije za dobijanje dozvola za upravljanje otpadom
- Konsultantske usluge za Seveso postrojenja 

- Planovi zaštite životne sredine, ESMP (Environmental Management Plans, Environmental and Social Management Plans)

- Analize i provere usklađenosti za sa zakonskim propisima (i drugim HSE zahtevima), konsultantske usluge za pomoć prilikom praćenja i ispunjavanja odgovarajućih zakonskih zahteva

- Usluge izveštavanja nadležnih organa (iz oblasti životne sredine i upravljanja hemikalijama): otpad, proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, registar hemikalija, itd.

- Zelene i održive (javne) nabavke

- Savetodavne usluge (nusproizvodi i prestanak statusa otpada)

- Izrada i implementacija lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP

- Konsultantske usluge na izradi kvantifikacije uticaja na životnu sredinu (često sastavni deo izveštaja o održivosti, projektne dokumentacije potrebne za apliciranje za sredstva, projekte, kreditne linije kod Svetske banke, EBRD i sl.)

- Akcioni planovi za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode

- ECOPROFIT (zasnovan na konceptu čistije proizvodnje) i ČISTIJA PROIZVODNJA

D) DRUŠTVENA ODGOVORNOST

- Konsultantske usluge izrade izveštaja o društvenoj odgovornosti (izveštaja o održivosti)
- Usluge validacije izveštaja o društvenoj odgovornosti / izveštaja o održivosti (CSR izveštaji). U skladu sa odgovarajućim GRI kriterijumima
- Konsultantske usluge iz oblasti standarda za društveno odgovorno poslovanje (IQNet SR 10:2015, ISO 26000:2010, SA 8000,  ISO 37001:2016,
itd.)

- provera usklađenosti sa odgovarajućim zahtevima iz oblasti društvene odgovornosti

 
E) HSE PROPISI 

-  AUDITI/PROVERE USKLAĐENOSTI (HSE&Social provere, Due diligence analize i sl). Auditi/Provere usklađenosti sa zakonskim propisima i drugim zahtevima iz oblasti zaštite životne sredine, vanrednih situacija, zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu (HSE auditi).  

- IZRADA REGISTRA PROPISA, PRILAGOĐENIH KONKRETNOJ ORGANIZACIJI.

-  SOFTVERSKI PAKETI ZA LAKŠE PRAĆENJE PROPISA I OBRADE PODATAKA U VEZI SA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE, BEZBEDNOST I ZDRAVLJA NA RADU I DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI - U saradnji sa denkstatt;F) OBUKE I PREDAVANJA (uključujući i In-house obuke)

- iz oblasti menadžment sistema, cirkularne ekonomija, zaštite životne sredine, hemikalija, društvene odgovornosti, HSE i sl - otvorene obuke i "in house obuke" po želji klijenta (prilagođene potrebama konkretnog klijenta).

 

Više detalja o našim uslugamo možete videti OVDE


 

Reference:

Radili smo, kako sa velikim multinacionalnim kompanijama, tako i sa malim preduzećima.

Neki od naših klijenata u Srbiji su: Japan Tobacco International, Toyota Srbija, Robert BOSCH, Mercator-S, Mercedes, Toyota, Frikom, VIP mobile, ERSTE banka, Canon, JP Transnafta, Carmeuse, Delta holding, Potisje Kanjiža, Tarkett, Toza Marković, Farmakom Guča, Agencija za privatizaciju, Velefarm, Galenika, Srpska fabrika stakla, Alca trgovina, JKP Beogradske elektrane, Privredne komore, Agencija za hemikalije, opštine: Kragujevac, Vranje, Obrenovac, Boljevac, Blace;  itd.

Detaljnije reference Victoria consulting, dostupne su na odgovarajući zahtev. 

Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji


Pretraga

Mapa

Pronađite nas:

Mapa