Victoria Consulting

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ulti Clocks content
Home

Procena uticaja na životnu sredinu

E-mail PDF

Procena uticaja na životnu sredinu

- izrada studije o proceni uticaja

Procena uticaja projekta na životnu sredinu jeste preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na: izradi studije, sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti, analizi alternativnih rešenja, utvrđivanju i predlaganju mera kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti. CIlj ove procene je da se prikupe podaci i predvide štetni uticaji određenih projekata na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca, kao i utvrde i predlože mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti imajući u vidu izvodljivost tih projekata.

Predmet procene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. Pored ovih, predmet procene uticaja su i projekti koji su realizovani bez izrade studije o proceni uticaja, a nemaju odobrenje za izgradnju ili upotrebu (procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu).

“Nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju projekta bez sprovedenog postupka procene uticaja i saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja.”

(Član 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, “Službeni glasnik RS”, br. 135/04)

 

 

Srpski English

Sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom

Sertifikovan integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom u skladu sa ISO 9001 i ISO 14001

  
Ref.No.449464

Prijatelji

Banner
Banner

Victoria Consulting d.o.o. Gandijeva 196/19, 11070 Novi Beograd, Srbija

tel: 011/2288688, fax: 2288689 Mob.tel: 063/84-707-84  E-mail:  info@victoriaconsulting.co.rs